Hồ sơ của tôi gồm có

WAC-01-160-56715
Receive day : 5/4/2001
Case Type : I130 IMMIGrant Petition For Relative , Fiance , or orphan

Mong các bạn biết chỉ giúp hồ sơ của mình đã thực hiện đến đâu,bước tiếp theo sẽ làm gì , xin cảm ơn rất nhiều