Tôi có nghe nói có nghề bỏ báo ỡ San Jose nhưng tôi ko biết đến đâu hỏi ? Có ai biết chỉ cho tôi ? Có ai từng bỏ báo chưa? LÀm từ mấy giờ tới mấy giờ ?