Custom Search
Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 11

Ðề tài: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

 1. #1
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  I'm A Permanent Resident, How Do I Get Reentry Permit?


  A lawful permanent resident (LPR) normally may travel outside the United States and return; however, there are some limitations. A reentry permit can help prevent two types of problems:

  • Your Permanent Resident Card becomes technically invalid for reentry into the United States if you are absent from the United States for 1 year or more.

  • Your U.S. permanent residence may be considered as abandoned for absences shorter than 1 year if you take up residence in another country.

  A reentry permit establishes that you did not intend to abandon status, and it allows you to apply for admission to the United States after traveling abroad for up to 2 years without having to obtain a returning resident visa. Reentry permits are normally valid for 2 years from the date of issuance.

  You may also want to get a reentry permit if you plan on traveling outside the United States and cannot or do not wish to get a passport from your home country. Many countries throughout the world may allow you to use a reentry permit much like you would use a passport—placing necessary visas and entry and exit stamps in the permit—so you may use it as your main travel document. Be sure to check with any country you plan to visit about specific requirements before you travel.

  Tôi Là một Thường Trú Nhân, Làm Thế Nào Để Xin Giấy Phép Tái Nhập Cảnh.

  -Một thường trú nhân hợp pháp (LPR) bình thường có thể đi lại bên ngoài Hoa Kỳ và trở về, tuy nhiên, có một số hạn chế. Giấy phép trở lại Hoa Kỳ có thể giúp ngăn ngừa hai vấn đề sau đây:

  • Thẻ thường trú của bạn trở nên không còn hợp lệ cho việc tái nhập cảnh Hoa Kỳ nếu bạn vắng mặt tại Hoa Kỳ trong vòng 1 năm hoặc nhiều hơn.

  •Tình trạng thường trú của bạn tại Hoa Kỳ có thể được coi là bị bỏ rơi cho sự vắng mặt ngắn hơn 1 năm nếu bạn cư trú ở một nước khác.

  -Thiết lập giấy phép tái nhập cảnh Hoa Kỳ mà bạn không có ý định từ bỏ tình trạng thường trú của mình, và nó cho phép bạn xin nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi đi du lịch ra nước ngoài lên đến 2 năm mà không cần phải có được một thị thực cư dân trở về. Giấy phép tái nhập cảnh Hoa Kỳ thường có giá trị 2 năm kể từ ngày cấp.

  -Bạn cũng có thể xin giấy phép tái nhập cảnh nếu bạn có kế hoạch đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ mà không thể hoặc không muốn để có được một hộ chiếu của nước bạn. Nhiều quốc gia trên toàn thế giới có thể cho phép bạn sử dụng giấy phép tái nhập cảnh giống như bạn sẽ sử dụng một hộ chiếu cần thiết và con dấu thị thực nhập cảnh và xuất cảnh trong giấy phép, vì vậy bạn có thể sử dụng nó như tài liệu đi lại chính của bạn. Bạn hãy kiểm tra với bất kỳ nước nào bạn có kế hoạch thăm về các yêu cầu cụ thể trước khi bạn đi du lịch.

  MERRY CHRISTMAS.

 2. #2
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  How do I get a re-entry permit?


  Tôi phải làm thế nào để xin giấy phép tái nhập cảnh?


  To obtain a reentry permit, file Form I-131, Application for Travel Document. You should file this application well in advance of your planned trip. An I-131 form is available on our website at www. uscis.gov.

  The instructions on the form will give you more details. If you have questions after you read the instructions, check our website or call Customer Service at 1-800-375-5283.

  -Để có được giấy phép tái nhập cảnh, mẫu đơn I-131, là mẫu đơn xin du lịch. Bạn cũng nên áp dụng nộp tài liệu này sớm cho dự định chuyến đi của bạn. Một mẫu đơn I-131 có sẵn trên trang web của chúng tôi tại www. uscis.gov.

  -Các hướng dẫn trong đơn sẽ cho bạn biết thêm chi tiết. Nếu bạn có thắc mắc sau khi bạn đọc các hướng dẫn, kiểm tra trang web của chúng tôi hoặc gọi cho dịch vụ khách hàng số: 1-800-375-5283.

  MERRY CHRISTMAS.

 3. #3
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  What will happen if I do not apply for a reentry permit before I travel outside of the United States?

  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không nộp hồ sơ xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi tôi du lịch ra ngoài nước Mỹ?


  -Nếu bạn là một thường trú nhân hợp pháp (LPR) lập kế hoạch đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ thời gian là 1 năm hoặc nhiều hơn, điều quan trọng là bạn nên xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi khởi hành tại Hoa Kỳ. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên và đã không xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi bạn ra khỏi Hoa Kỳ, bạn có thể được coi là đã từ bỏ tình trạng thường trú của bạn. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể được gọi ra trước một thẩm phán di trú quyết định được hay không được khi bạn đã từ bỏ tình trạng của bạn.

  Nếu bạn đang ở trong tình huống này, hãy liên lạc với lãnh sự quán Mỹ về một thị thực cư dân trở về.

  MERRY CHRISTMAS.

 4. #4
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  I am a LPR and need to travel abroad. Can I file my Form I-131 to get a reentry permit while I am outside the United States?


  Tôi là một thường trú nhân (LPR) và cần phải đi ra nước ngoài. Tôi có thể nộp đơn I-131 của tôi để có được giấy phép tái nhập cảnh trong khi tôi đang ở bên ngoài nước Mỹ được không?

  -No. You cannot file a Form I-131 to obtain a reentry permit unless you are physically present in the United States when you file the form.

  -You should file your Form I-131 no fewer than 60 days before you intend to travel abroad.


  -Không được. Quý vị không thể nộp đơn I-131 để có được giấy phép tái nhập cảnh trừ khi vào thời điểm hiện tai bạn có mặt tại Hoa Kỳ khi quý vị nộp mẫu đơn.

  Bạn nên nộp đơn I-131 không dưới 60 ngày trước khi bạn có ý định đi du lịch ở nước ngoài.

  MERRY CHRISTMAS.

 5. #5
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  If I file Form I-131 to get a reentry permit while I am in the United States, will USCIS deny the Form I-131 if I leave the United States while the form is still pending?


  Tôi nộp đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh trong khi tôi đang ở Hoa Kỳ, USCIS sẽ từ chối đơn I-131 nếu tôi rời khỏi Hoa Kỳ trong khi tình trạng hồ sơ vẫn còn đang chờ xem xét?


  We recommend that you file Form I-131 while you are in the United States. However, you do not have to be in the United States for USCIS to approve your Form I-131 and issue a reentry permit to you if your biometrics have been obtained. You can indicate on your Form I-131 that you want USCIS to send your reentry permit to a U.S. Embassy, or consulate, or a DHS office overseas, so you can pick it up from one of those facilities.

  Chúng tôi khuyên bạn nộp đơn I-131 trong khi bạn đang ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bạn không thể ở tại Hoa Kỳ để chờ Sở Di Trú (USCIS) chấp thuận đơn I-131 và cấp giấy phép tái nhập cảnh cho bạn nếu sinh trắc học của bạn đã được thu được (nếu bạn đã lăn tay). Bạn có thể yêu cầu trên mẫu đơn I-131 của bạn là bạn muốn Sở Di Trú ( USCIS) gởi giấy phép tái nhập cảnh của bạn đến một Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, hoặc Lãnh Sự Quán hoặc (United States Department of Homeland Security) văn phòng DHS ở nước ngoài, vì vậy bạn có thể nhận giấy phép tái nhập cảnh từ một trong những cơ sở trên một cách dễ dàng.

  MERRY CHRISTMAS.

 6. #6
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  If I file Form I-131 for a reentry permit while I am in the United States, can I submit my biometrics while I am outside the United States?


  Nếu tôi nộp đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh khi tôi đang ở Hoa Kỳ, Tôi có thể gởi sinh trắc học (dấu vân tay...) của tôi trong khi tôi ở bên ngoài Hoa Kỳ không?


  -Không được. Khi bạn nộp đơn I-131 để có được giấy phép tái nhập cảnh, Sở Di Trú (USCIS) sẽ thông báo cho bạn khi xuất hiện tại một Trung tâm hỗ trợ ứng dụng được chỉ định (ASC) để có được sinh trắc học của bạn. Bạn phải cung cấp sinh trắc học của bạn tại ASC trong khi bạn đang ở Hoa Kỳ. Nếu bạn rời khỏi Hoa Kỳ trước khi bạn cung cấp cho sinh trắc học của bạn, USCIS có thể từ chối hồ sơ của bạn.

  MERRY CHRISTMAS.

 7. #7
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  What if I must leave the United States before I can file a Form I-131 for a reentry permit?


  Tôi phải làm gì nếu tôi rời khỏi Hoa Kỳ trước khi nộp đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh?

  You do not need a reentry permit if you will be outside the United States for less than 1 year. If you have been outside the United States for less than 1 year, you may use your Permanent Resident Card (Form I-551) as your travel document.

  -Bạn không cần xin giấy phép tái nhập cảnh nếu bạn ở bên ngoài nước Mỹ dưới 1 năm. Nếu bạn đã ở bên ngoài nước Mỹ ít hơn 1 năm, bạn có thể sử dụng thẻ thường trú nhân của bạn (Mẫu I-551) như giấy thông hành của bạn.

  MERRY CHRISTMAS.

 8. #8
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  I have an old reentry permit. Do I need to turn in my old permit if I am filing for a new one?

  Tôi có một giấy phép tái nhập cư cũ. Nếu tôi điền đơn xin một giấy phép mới vậy tôi có phải nộp lại giấy phép cũ không?

  Reentry permits cannot be extended. If your permit expires, you’ll need to apply for a new one. If you have a valid reentry permit in your possession, you will need to send it in when you apply for a new one. You need not send in an expired reentry permit. For security reasons, USCIS will not issue a new reentry permit to someone who already has a valid one in his or her possession. If you need a new reentry permit because your previous one was lost, stolen, or destroyed, please indicate this on your application for the new permit.

  Giấy phép tái nhập cảnh không được gia hạn. Nếu giấy phép của bạn hết hạn, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin mới. Nếu bạn đã sở hữu một giấy phép tái nhập cảnh hợp lệ , bạn sẽ cần phải gửi giấy phép trong khi bạn áp dụng cho một cái mới. Bạn không cần phải gửi giấy phép tái nhập cảnh hết hạn. Vì lý do an ninh, USCIS sẽ không cấp giấy phép tái nhập cảnh mới cho những người đã sở hữu một giấy phép hợp lệ của mình. Nếu bạn cần giấy phép tái nhập cảnh mới bởi vì trước đó của bạn đã bị mất, bị đánh cắp, hoặc bị phá hủy, xin vui lòng cho biết điều này trong hồ sơ xin giấy phép tái nhập cảnh mới của bạn.


  Tất cả các thông tin trên được trích từ nguồn: http://www.uscis.gov/portal/site/usc...00082ca60aRCRD
  thay đổi nội dung bởi: Thành, 02-01-2012 lúc 09:47 AM

  MERRY CHRISTMAS.

 9. #9
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  Lưu ý: Tất cả thành viên vui lòng không đặt câu hỏi hoặc post bài trong topic này.

  MERRY CHRISTMAS.

 10. #10
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: Thông tin cần biết cho các ACE đã có thẻ xanh muốn rời Hoa Kỳ trên hoặc dưới một năm

  International Travel as a Permanent Resident


  Một thường trú nhân du dịch quốc tế


  What documents do I need to travel outside the United States?

  Tôi cần những giấy tờ gì để đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ?

  In general, you will need to present a passport from your country of citizenship or your refugee travel document to travel to a foreign country. In addition, the foreign country may have additional entry/exit requirements (such as a visa). For information on foreign entry and exit requirements, see the Department of State’s webpage at www.travel.state.gov

  Nói chung, bạn sẽ phải xuất trình hộ chiếu mà bạn là công dân của quốc gia đó hoặc giấy thông hành tỵ nạn của bạn đi du lịch ra nước ngoài. Ngoài ra, nước ngoài có thể yêu cầu thêm khi bạn nhập hoặc xuất cảnh (chẳng hạn như (visa) thị thực). Để biết thông tin về các yêu cầu nhập/ xuất cảnh của nước ngoài, xem thông tin trên trang Web của Nhà nước tại www.travel.state.gov

  MERRY CHRISTMAS.

Trang 1/2 12 cuốicuối

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •