hồ sơ của tôi bảo lãnh nam 1997-2005 tôi bổ túc vợ và con tôi , vậy cho tôi hỏi hồ sơ của tôi đã đi đến đâu , khi nào tôi được ưu tiên