Có một thời gian, do sự cải tổ và phân chia lại công việc giữa 4 trung tâm của Sở Di Trú, chỉ còn có hai trung tâm Vermont và California, có trách nhiệm giải quyết và công bố tiến trình giải quyết các hồ sơ I-130. Nhưng thời gian gần đây, cả 4 trung tâm đều có thông báo về lịch giải quyết các hồ sơ I-130 bình thường như trước đây.
Không có chi tiết, hoặc thông báo công khai nào cho công chúng biết những hồ sơ nào đã chuyển đến và chuyển đi giữa các trung tâm. Chỉ có đương đơn của các hồ sơ liên hệ mới được thông báo và cập nhật về những thông tin này.

Các hồ sơ SRCxxxxxxxxxxx, ở Texas Service Center (TSC), nếu chưa được Vermont Service Center (VSC) hay California Service Center (CSC) cứu xét trong thời gian có sự chuyển giao giữa các Trung tâm, thì vẫn tiếp tục đươc giải quyết tại TSC. Thời gian trung bình của một hồ sơ/ một đơn xin bảo lãnh I-130, được cứu xét ở TSC là 5 tháng kể tư ngày nộp hồ sơ.

Nguồn: Tran, P (YHD)