Receipt Number : Scr0003753427
Diện ưu tiên: F4
Ngày chấp thuận:June 21, 2011