Nếu Mẹ hoặc Cha bạn là người bảo lãnh, nhưng không phải là người bảo trợ tài chánh thì trong câu 8 của mẫu đơn I-864 trả lời là "NO"

Việc trả lời NO ở câu 8, chấm dứt mọi quan tâm, thắc mắc của NVC về income của Mẹ bạn, và sẽ xoay qua việc xem xét I-864 của người đồng bảo trợ.

Trên phần khai về thuế lợi tức của Mẹ bạn, vì Welfare, SSI... là những chương trình trợ giúp của chính phủ , nên KHÔNG được tính là nguồn lợi tức kiếm được.
- Xin hãy trả lời $0.00 ở các câu: 23, 24a, b và c, 26a, b, c, và d, 27, 28a, b, c và d, 29.
- Bỏ trống không trả lời các câu: 24d và e, 25
____________
If you were not required to file a Federal income tax return under U.S. tax law because your income was too low, attach a written explanation. If you were not required to file a Federal income tax return under U.S. tax law for any other reason, attach a written explanation including evidence of the exemption and how you are subject to it.
http://www.uscis.gov/files/form/I-864.pd…
___________
Bạn cần đính kèm một tờ giấy giải thích lý do " Disability Benefit Recipient/ or Welfare Recipient - not required to file a Federal income tax return", và cũng có thể gửi kèm một (01) photocopy check SSI, thẻ Food stamp, hoặc những giấy tờ khác của County về việc thụ hưởng những trợ cấp này.

Nguồn: Tran, P