Có số An sinh Xã hội (Social Security Number/SSN) bạn sẽ được hưởng tiền trợ cấp hưu bổng (Retirement Benefits) dựa trên số tiền thuế an sinh xã hội mà bạn và công ty đã đóng cho chính phủ trong suốt thời gian bạn làm việc.

Có SSN, một cư dân hợp pháp trên đất Mỹ có quyền được hưởng sự trợ cấp tài chánh (không hoàn lại) hàng tháng của chính phủ Hoa kỳ, khi bị thất nghiệp, hoặc không còn khả năng làm việc do bệnh tật, già nua, tai nạn...

Có SSN, một cư dân hợp pháp trên đất Mỹ, nếu không hội đủ những điều kiện để được hưởng những trợ cấp không hoàn lại của chính phủ, khi về già vẫn có thể mượn tiền từ quỹ An sinh Xã hội để có thể sinh sống ở mức sống tối thiểu mà một cư dân Hoa kỳ cần có. Số tiền mượn này (trợ cấp SSI) thường theo người mượn về bên kia thế giới, ngoại trừ trường hợp người thừa hưởng SSI (người mượn) trúng số độc đắc, hoặc thừa hưởng một di sản kếch sù của người thân qua đời để lại.

Cũng xin nói thêm, bên cạnh những quyền lợi đó, trách nhiệm của người có SSN là phải đóng thuế an sinh (Social Security Tax) dựa vào nguồn lợi tức kiếm được hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm, để chính phủ HK có thể sử dụng ngân quỹ này chi trả cho những quyền lợi mà những người khác đang được thừa hưởng.

Nguồn: Tran, P (YHD)