Giấy chứng nhận độc thân: Certificate of No-marriage Records và Công hàm độc thân: Affidavit of Single Status là hai giấy chứng nhận khác nhau.

1. Giấy chứng nhận độc thân: Certificate of No-marriage Records được cấp tại Văn phòng Hộ tịch (Vital Statistics Office) thuộc quận hạt nơi bạn cư trú. Đây là GCN xác nhận rằng kể từ khi đủ tuổi lập gia đình cho đến nay, bạn đã chưa từng đăng ký, hoặc hiện đang kết hôn (có tên trên một Married License) tại quận hạt.
2. Công hàm độc thân: Affidavit of Single Status là mẫu đơn có sẵn trên trang nhà của ĐSQ/LSQ Việt nam tại Hoa kỳ. Mẫu đơn này cần công chứng. Mẫu đơn Tuyên thệ Độc thân này có thể tìm thấy ở đây:
http://www.vietnamembassy.us/docs/AFIDAV…

(*). Cả hai giấy trên cùng với:
- Application for Marriage Registration/Đơn xin đăng ký kết hôn.
- Pre-Marital Examination Of Mental Health /Giấy Chứng nhận kết quả khám sức khỏe tâm thần tiền hôn nhân.
- Mẫu lý lịch cá nhân.
- Photocopy những trang có ảnh và chữ ký trên US passport.

Tất cả phải được gửi đến ĐSQ Việt nam tại Washington D.C. tại địa chỉ sau:
Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400
Washington, DC 20036

để được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi có thể cầm về VN xin đăng ký kết hôn.

Nguồn: Tran, P (YHD)