Câu hỏi này hỏi cho bạn con đồng thời con cũng muốn biết:

- Trường trung học cơ sở tại Los Angeles nào mà các cô chú cho là tốt [lớp 8-lớp 9]