Em ở San Jose. Chị của em đang muốn học làm tóc. Có anh chị nào ở San Jose chỉ chỗ dùm cho chị em. Em có nghe đài KF1500 là học tóc và nail là học free ko biết có đúng ko? Xin anh chị chỉ chỗ dùm cho chị em.