Bạn ném xuống dòng sông viên sỏi nhỏ
Những vòng tròn theo sóng loan ra
Tôi như con còng nấp sau bờ lao sậy
Ngỡ âm vang từ phía rừng già.

Rồi đến một ngày còng nhỏ đi xa
Nhớ viên sỏi dưới lòng sông nước biếc
Sóng cứ vỗ từ khi nào chưa biết
Mà không sao xoá hết vết chân còng...