Thông báo mới của NVC
Visa Bulletin

The Visa Bulletin offers valuable information about immigration. Click on the appropriate link below to find the desired bulletin.

Upcoming month's visa bulletin: December 2009 (coming soon)

This month's visa bulletin: November 2009

Archived visa bulletins: October 2009 and before

Visa Bulletin

Bulletin Visa cung cấp thông tin giá trị về di trú. Nhấp vào liên kết thích hợp dưới đây để tìm những bản tin mong muốn.

Sắp tới bản tin thị thực tháng: Tháng 12 năm 2009 (coming soon)

Báo thị thực Của tháng này: Tháng 11 năm 2009

Lưu trữ thị thực : Tháng 10 năm 2009 và trước kia
Họ thông báo là tháng 12 sẽ có VB sớm. có lẽ vì cuối năm, họ nghỉ lễ nên cung cấp sớm
Thân ái