Lâu rồi không thấy anh Tien Nguyen?
Không biết anh lúc này ra sao?