Tất cả mọi thành viên trong gia đình có tên trong hồ sơ di dân đến Hoa kỳ đều phải điền một mẫu đơn DS-230/ Đơn xin chiếu khán di dân và đăng ký ngoại kiều, không phân biệt tuổi tác. Điều này đã được ghi rõ ngay trên mẫu đơn DS-230, mục hướng dẫn mở đầu phần I và phần II:
Instructions: Complete one copy of this form for yourself and each member of your family, regardless of age, who will immigrate with you.
http://www.state.gov/documents/organizat…

Nguồn: Tran, P (YHD)