Câu 43b là quyết định của bạn ĐỒNG Ý/ hoặc cho phép Sở An Sinh Xã Hội chia sẻ thông tin với Bộ Nội An, và những cơ quan khác của chính phủ trong việc cấp cho bạn Số An Sinh Xả Hội (SSN) và chia sẻ thông tin này với Sở Di Trú và Nhập Tịch.

Trước hết, xin được dịch sang Việt ngữ câu 43a để bạn khỏi bối rối với câu hỏi này, bạn nhé!
__________________
43a. Have you ever applied for a Social Security Number (SSN)? Yes/No
43a. Từ trước đến nay, có bao giờ bạn nộp đơn xin số an sinh xã hội chưa? Có/Không
___________________
(*) Nếu bạn chưa từng đến Mỹ (du hoc sinh chẳng hạn) thi câu trả lời là KHÔNG

___________________
Give the number:___________
Cho biết số:_______________ (nếu đã từng có SSN thì mới ghi ra)

Would you like to receive a replacement card? (You must answer YES to question 43b. to receive a card.) Yes/ No
Bạn có muốn nhận được một thẻ (thẻ an sinh xã hội) khác thay thế? (Bạn phải trả lời YES đối với câu hỏi 43b để nhận được thẻ.) Có/Không
___________________
(*) Nếu bạn đã từng có thẻ an sinh xã hội trước đây (YES ở câu 43a) thì câu hỏi này mới áp dụng cho bạn được. Nếu câu trả lời 43a là NO thì không cần YES hay NO gì ở đây cả.

__________________
Do you want the Social Security Administration to assign you a SSN and issue a card? (You must answer YES to question 43b. to receive a number and a card.) YES/ NO
Bạn có muốn Sở An Sinh Xã Hội chỉ định cho bạn một số và cấp cho bạn một thẻ? (Bạn phải trả lời YES đối với câu hỏi 43b để nhận được một số an sinh xã hội và nhận được thẻ.) CÓ/KHÔNG
___________________
(*) Câu trả lời là YES, vì bạn sẽ không phải lo lắng gì về việc phải đi làm thẻ SS, sau khi đến Mỹ. Thẻ an sinh xã hội sẽ được gửi về nhà bạn, sau khi Sở Di Trú và Nhâp tịch ghi nhận bạn đã làm xong các thủ tuc nhập cảnh tại một của khẩu của HK, và đã vào Mỹ. Trong trường hợp này bạn phải trả lời YES ở câu 43b.

Nguồn: Tran, P (YHD)