Custom Search
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: CAL Grants - Hổ trợ tài chính cho giáo dục tiểu bang California

 1. #1

  Mặc định CAL Grants - Hổ trợ tài chính cho giáo dục tiểu bang California

  Cal Grants là gì?

  Cal grants được điều hành bởi the California Student Aid Program, là chương trình hổ trợ tài chính của tiểu bang California dành cho học sinh đại học, cao đẳng hay cao đẳng nghề. Số tiền của Cal grants cho, học sinh không phải hoàn trả lại như một món nợ. Học sinh có thể dùng số tiền của Cal Grant cho để trả tiền học phí, tiền sách, tiền ăn ở, hoặc chi trả cho bất cứ các khoản chi phí nào trong quá trình học tập của học sinh. Số tiền Cal Grants bạn nhận được có thể lên tới $12,192 một năm tùy theo bạn hội đủ để nhận Cal Grants loại nào. Chương trình Cal Grants gồm có:

  1 – Cal Grant A Entitlement
  Bạn nào học ở các trường trong hệ thống California State University thì có thể nhận số tiền lên tới $5472; ai sẽ học các trường trong hệ thống University of California thì số tiền có thể lên tới $12,972/ năm; Học sinh trường tư thục có thể được trợ cấp số tiền lên tới $9708/năm. Học sinh các trường cao đẳng cộng đồng đang học chương trình liên thông đại học đều hội đủ các điều kiện hưởng hổ trợ của Cal Grant A.

  2 – Cal Grant B Entitlement
  Là chương trình hổ trợ tài chính cho học sinh những gia đình có lợi tức thấp. Cal Grant B hổ trợ chi phí sinh hoạt và tiền sách cho học sinh năm thứ nhất, số tiền lên tới $1551, sau khi học xong năm đầu, Cal Grant B cũng hổ trợ tài chính như Cal Grant A.

  3 – Cal Grant C Entitlement
  Dành cho những học sinh học các trường cao đẳng nghề, hay các trường trung cấp nghề. Chương trình học phải ít nhất là 4 tháng. Cal Grant C cho học sinh $576 để mua sách hay dụng cụ liên quan đến ngành học. Bạn cũng có thể nhận thêm số tiền $2592 nếu bạn không học nghề ở các trường cao đẳng cộng động. Tùy theo nghề mà các bạn chọn học, Cal Grant C có thể hổ trợ tới 2 năm.

  4 - Cal Grant A and B Competitive Awards
  Dành cho những học sinh nào không hội đủ điều kiện xin Cal Grants Entitlement. Chương trình này có tính cạnh tranh và ngân sách giới hạn nên không bảo đảm đương đơn sẽ nhận được hổ trợ. Nhưng nếu được chọn thì số tiền hổ trợ cũng như Cal Grant Entitlement

  5 - Cal Grant A Competitive Awards
  Dành cho học sinh mà gia đình có thu nhập thấp hoặc trung bình, và có GPA 3.0 trở lên.

  6 - Cal Grant B Competitive Awards
  Dành cho học sinh gia đình nghèo hoặc trung lưu có điểm trung bình GPA 2.0. Chương trình này có tính cạnh tranh, ai tới trước thì có nhiều cơ hội hơn, những người nộp đơn sau. Số tiền hổ trợ dành để trả chi phí sinh hoạt cho năm đầu, năm thứ hai có thể dung để trả học phí và các chi phí khác trong việc học tập.

  WHO QUALIFIES - (AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN)
  ARE YOU ELIGIBLE FOR A CAL GRANT?

  If you are a California graduating high school senior or recent graduate, or just got your GED, and meet academic, financial and eligibility requirements and submit two forms by the Cal Grant deadline then you may qualify for a Cal Grant for college or career or technical school.

  (Nếu bạn là học sinh ở California, đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc vừa tốt nghiệp, hay vưa mới lấy được bằng trung học bổ túc văn hóa (GED), và hội đủ điều kiện học tập, tài chính và các yêu cầu khác, và nộp 2 mẫu đơn (FAFSA & GPA) trước hoặc đúng hạn chót ấn định bởi CAL Grant, thì bạn có thể hội đủ điều kiện để hổ trợ tài chính của CAL Grant cho việc học đại học, hay huấn nghệ.)

  What is the Cal Grant deadline?

  You must apply by March 2 to maximize your opportunity to receive an award.
  If you miss the March 2 Cal Grant deadline AND you plan to attend a community college in the fall, you have until September 2 to apply. However, the number of Cal Grant awards is limited.

  Để có cơ hội nhận được hổ trợ tài chính của CAL Grant, bạn phải nộp đơn trước hoặc ngay ngày 2 tháng 3 mỗi năm. Nếu bạn không nộp đơn kip ngày 2 tháng 3, và bạn có dự định sẽ học một trường cao đẳng cộng đồng vào khóa mùa Thu, thì bạn có tới ngày 2 tháng 9 để nộp đơn xin. Tuy nhiên số lượng CAL Grant cấp phát là hạn chế. (Ngân sách dành cho chương trình CAL Grant rất hạn chế, vì vậy tốt nhất là khi các bạn điền đơn trên mạng để xin FAFSA vào 00:00:01 AM 01-01-mỗi năm, thì điền luôn đơn xin CAL Grant.

  To be eligible for a Cal Grant you must:
  Để được hội đủ điều kiện xin Cal Grant bạn phải:

  • Submit the FAFSA and your verified Cal Grant GPA by the deadline
   Nộp đơn xin FAFSA và mẫu đơn kiểm chứng điểm trung bình (Grade Point Average) trước hoặc ngay ngày hết hạn
  • Be a U.S. citizen or eligible non-citizen (your parents don’t need to be citizens or eligible noncitizens)
   Là công dân Hoa Kỳ hay cư dân có thẻ xanh (Cha mẹ không cần phải là công dan6hay thường trú nhân
  • Be a California resident when you graduated from high school
   Là cư dân của tiểu bang California khi bạn tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Have a Social Security number
   Có Số An Sinh Xã Hội
  • Attend a qualifying California college
   Đang hoặc sẽ theo học một trường đại học/ cao đẳng ở California
  • Not have a bachelor’s or professional degree (except for Cal Grant A and B extended awards for a teaching credential program)
   Chưa có bằng cử nhân hay bằng chuyên nghiệp (Ngoại trừ Cal Grant A & B dành cho ngành sư phạm
  • Have financial need based on your college costs
   Có nhu cầu cần hổ trợ tài chính dựa theo chi phí học tập
  • Have family income and assets below the established ceilings
   Thu nhập và tài sản của gia đình dưới mức trần ấn định
  • Meet any minimum GPA requirements
   Hội đủ yêu cầu điểm trung bình tối thiểu (Điểm tối thiểu được tính tùy theo trường)
  • Be in a program leading to an undergraduate degree or certificate
   Đang học chương trình để lấy bằng đại học hoạc chứng chỉ nghề
  • Be enrolled at least half time
   Ghi danh học ít nhất là nửa thời gian (12 units/credits là fulltime, 6 units/credits được xem là half time)
  • Have registered with U.S. Selective Service (most males)
   Học sinh nam đã đăng ký nghĩa vụ quân sự
  • Not owe a refund on a state or federal grant, or be in default on a student loan
   Không có thiếu bất kỳ khoản phải hoàn trả nào của tiểu bang và lien bang, hoặc quỵt nợ sinh viên  FOUR CHANCES TO GET A CAL GRANT ENTITLEMENT AWARD!
  You can apply for a Cal Grant Entitlement Award in one of four ways:
  Có 4 cách để bạn nộp đơn xin hổ trợ tài chính của chương trình Cal Grants Entitlement:
  1. Within one year after you graduate. So even if you have to go straight to work before going to college, you don't have to miss out on a Cal Grant.
  Tròng vòng một năm sau khi bạn tốt nghiệp trung học phổ thong. Cho dù sau khi tốt nghiệp bạn đi làm trước khi học đại học, bạn vẫn có đủ điều kiện để xin Cal Grants.
  2. As a community college transfer student, as long as you are under the age of 28.
  Là học sinh các trường cao đẳng cộng đồng đang học chương trình lien thông đại học và dưới 28 tuổi.
  3. As a high school senior.
  Là học sinh lớp 12 ở trung học phổ thông
  4. Within one year of getting your GED.
  Trong vòng 1 năm sau khi bạn nhận được bằng tốt nghiệp trung học bổ túc văn hóa (GED General Education Diploma, hay còn gọi là General Education Development, Graduate Equivalency Degree)

  GOT A GED? DON’T HAVE A GPA? YOU CAN GET A CAL GRANT.Some students don't have a GPA, so certain test scores can be used instead. Please submit your test score along with the GPA Verification Form.
  Có bằng GED? Không có học bạ/ điểm trung bình GPA? Bạn vẫn có thể nhận Cal Grant. Nhiều học sinh tự học ở nhà, tốt nghiệp THPT ở ngoài Mỹ, hoàn tất chương trình giáo dục phổ thong bằng cách hoc vat hi GED, thì một số điểm thi sẽ được dung thay cho GPA của high school. Vui long nộp điểm thi GED, SAT hay ACT kèm theo mẫu đơn kiểm chứng GPA.
  • If you have a GED, submit your GED score directly to the California Student Aid Commission.

   Nếu bạn có bằng GED, nộp điểm thi GED tới thẳng the California Student Aid Commission. www.csac.ca.gov
  • If you graduated from a school that doesn't provide grades, is not accredited by the Western Association of Schools and Colleges or another regional accrediting agency, or doesn't have a course list approved by the University of California you must provide your ACT, SAT or GED score.

   Nếu bạn tốt nghiệp trung học ở một trường không có hạng điểm, trường không được công nhận (Accredited) bởi Hiệp Hội miền Tây các trường trung học và đại học, hay các cơ quan giám định giáo trình của khu vực, hoặc không có danh sách các môn học được chấp thuận bởi dại học California thì bạn phải cung cấp điểm thi ACT, SAT hoặc GED
  • If you were home-schooled or attended a charter school you must submit your ACT, SAT or GED score.

   Nếu bạn tự học ở nhà, hoặc theo học ở các trường đặc quyền, bạn phải nộp điểm thi SAT, ACT hay GED.
  • If you graduated from high school more than five years ago you may provide your SAT or ACT score, or use a re-established GPA from your grades at a California Community College.

   Nếu bạn đã tốt nghiệp THPT được hơn 5 năm, bạn được phép nộp điểm SAT hay ACT, hoặc dùng điểm trung bình GPA từ các trường cao đẳng cộng đồng ở California.


  Nộp đơn xin Cal Grants ở đâu?

  Đơn xin hổ trợ tài chính Cal Grants gồm 2 mẫu đơn: FAFSA và GPA Verification.
  1 – Các bạn có thể điền đơn xin FAFSA niên khóa mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 mỗi năm www.fafsa.gov
  2 – GPA Verification Form – nhấn vào đây
  Mẫu GPA Verification thì gởi tới the California Student Aid Commission hoặc nhờ trường gởi online.
  California Student Aid Commission
  Attn: Cal Grants
  P.O. Box 419026
  Rancho Cordova, CA 95741-9026
  thay đổi nội dung bởi: vha08, 16-01-2012 lúc 11:49 PM

 2. #2

  Mặc định Cal Grants Hỏi và Đáp

  1 - Thu nhập dưới mức trần là như thế nào?

  Học sinh còn phụ thuộc cha mẹ hay học sinh được xem là tự lập, có mức thu nhập năm vừa qua dưới mức ấn định của Cal Grant. Xem bản thu nhập trần ở đây: http://www.csac.ca.gov/facts/2012_13...applicants.pdf

  2 - Học sinh đã tốt nghiệp THPT ở Việt Nam có hội đủ điều kiện để xin Cal Grant hay không?

  - Những học sinh nào vừa tới California định cư và đã tốt nghiệp THPT ở Việt Nam có thể nộp đơn xin Cal Grants bằng cách sau:
  *** Điền đơn xin FAFSA rồi xin vào 1 trường community college ở California học Anh văn, môn toán và các môn học phổ thông. Sau khi học college được 1 năm (Có nghĩa là trở thành cư dân của California), nộp đơn xin thi GED hoặc dùng điểm GPA của community college thay thế cho GPA của high school.

  3 - Em vừa mới tới Mỹ, vào college chỉ được học ESL vậy có xin Cal Grant được không?

  - Điều kiện quan trong nhất của Cal Grants là chỉ hổ trợ cho cư dân của California, học sinh nào vừa mới tới California sinh sống thì phải vừa học ESL ở community college và chờ đủ một năm để trở thành cư dân tiểu bang. Tới lúc đó mới có thể xin Cal Grant.

  4 - Tôi chỉ học nail & tóc vậy có xin Cal Grants được không?

  Yes and No. Thường các trường thẩm mỹ do người Việt làm chủ, ít có người chịu liên hệ với FAFSA hay Cal Grants hay các chương trình khác hổ trợ tài chính cho học sinh. Thời gian học nail chưa tới 3 tháng, nên sẽ không được, nhưng các bạn có thể vừa học nail và tóc thì hội đủ điều kiện xin Cal Grant C.

  5 - Có thể nhận hổ trợ từ FAFSA va Cal Grants cùng một lúc hay không?

  Yes. Hổ trợ tài chính của FAFSA & Cal Grants tính dựa trên chi phí học tập một năm. Các chi phí này gọi là Cost of Attendance/education. Gồm tiền học phí và các chi phí sinh hoạt khác. Trung bình chi phí học 1 năm ở community/technical college khoảng $18,000/ năm ở California. FAFSA chỉ cho tối đa $5550, như vậy các bạn vẫn có thể hưởng tối đa số tiền Cal Grants hổ trợ.

  6 - Tôi đã có bằng đại học ở Việt Nam rồi, nếu không khai ra thì có xin được Cal Grants hay không?

  Các bạn không khai ra thì chả ai hỏi tới làm gì. Tôi chưa bao giờ thấy hay nghe nói có người Việt nào bị FAFSA hay Cal Grants đòi tiền lại vì đã không khai có bằng đại học rồi. Những học sinh bị chính phủ đòi tiền lại phần nhiều là có thu nhập nhưng không khai báo.


  Các bạn còn câu hỏi nào liên quan tới Cal Grants xin vui lòng đặt câu hỏi ở đây.

 3. #3
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  10

  Mặc định Ðề: CAL Grants - Hổ trợ tài chính cho giáo dục tiểu bang California

  Con đã ở Cali 1 năm rồi, đã trở thành resident của Cali. Mùa Spring 2012 con mới bắt đầu lấy lớp ở College, vậy con phải học hết 2 mùa Spring và Fall 2012 mới dùng GPA college apply cho Cal Grant phải không bác? hay con chỉ cần học ít nhất 6 unit mùa Spring rồi dùng GPA semester đó apply là được rồi?

 4. #4
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Tuổi
  24
  Bài gởi
  7

  Mặc định Ðề: CAL Grants - Hổ trợ tài chính cho giáo dục tiểu bang California

  Cháu chào chú,
  Thưa chú, theo như chú viết, phải có GPA, tức là học kỳ đầu tiên sẽ không được nhận CAL Grants phải không chú?
  Trường của cháu chỉ có chương trình CAL Grants B và C, vậy cháu có thể apply CAL Grants A được không chú?

 5. #5

  Mặc định Ðề: CAL Grants - Hổ trợ tài chính cho giáo dục tiểu bang California

  Tôi đã nói cháu rồi. Nộp đơn xin thi GED. Cháu điền đơn đóng $14 (hình như là vậy) rồi thi GED. Toán thì cháu chắc chắn lấy trên 80%, Anh văn thì tệ lắm cũng phải trên 60%, các môn khoa học thường thức, xã hội cho dù cháu yếu tiếng Anh cũng lấy được 500/800. Điểm tối thiểu để đậu GED là 410/800 cho mỗi môn. Đề thi gồm 5 môn: Toán số học và đại số, Anh Văn (Viết & đọc), xã hội học, khoa học.

  Thi GED chỉ 1 ngày là xong, vậy thì tại sao cháu phải đợi hết 1 semester để lấy GPA của college.


 6. #6

  Mặc định Ðề: CAL Grants - Hổ trợ tài chính cho giáo dục tiểu bang California

  Chú VHA08 ơi , con vừa đến mỹ 2 tháng , và đã apply zô trường college của Az , và có cả Thẻ xanh và social , thẻ ID của 2 tiểu bang , v khi con học Az 1 năm để quen môi trường mỹ , thì con chuyển qa cali được tính là Resident và nhận hổ trợ của Falsa được k ? Con có cần làm gì để xác nhận là resident của tiểu bang k

Chủ đề giống nhau

 1. Chuyển bang từ Colorado sang California có khó khăn hơn ???
  By ngantruong in forum Cao Đẳng - Community, technical & vocational college .
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 12-01-2012, 10:52 PM

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •