Bạn nào check dùm mình cái.

HCM2009796304
Priority Date : 31OCT2006

khg biết hồ sơ đã mỡ chưa?

Thank you.