nhờ anh em check dùm mình số hồ sơ HCM2005755079. Cám ơn mọi người.