Nhờ các bạn check dùm mình xem hồ sơ này đang giải quyết đến đâu rồi .
PD : 22 Jun 2004 , Case: HCM2009691209
Thanks...