Dear Sir/Madam:

Your inquiry has been received at the National Visa Center (NVC).

Please be advised that an appointment has been scheduled for the applicant(s) June 7 2010 at 9:00 at the U.S. Embassy or Consulate General in Ho Chi Minh. The agent of choice will receive further instructions shortly.

Sincerely,
ARI
National Visa Center
Written Inquiry Unit
Serco Inc., Support Contractor
NVCInquiry@state.gov
This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.
Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(j) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(j) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

Đây là thư điện tử của NVC trả lời email của bạn gửi cho NVC vào ngày 23/04/2010 hỏi về việc sắp xếp lịch phỏng vấn cho hồ sơ EAC0124154332/ HCM2005786100. Nội dung lá thư này được hiểu bằng Việt ngữ như sau:

Thưa Ông/Bà:

Trung tâm Chiếu khán Quốc gia đã nhận được thỉnh nguyện thư của Ông/Bà.

Xin được thông báo rằng một cuộc hẹn đã được sắp xếp cho các đương đơn (những người được bảo lãnh) vào lúc 9:00 sáng ngày 07 tháng 6 năm 2010 tại ĐSQ hay TLSQ Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện đã được chọn của hồ sơ, sẽ nhận được những hướng dẫn mới trong một thời gian ngắn.

Trân trọng,
ARI (Tên nhân viên/ hay bộ phận phụ trách gửi thư)
Trung tâm Chiếu khán Quốc gia
Bộ phận Trả lời Văn Thư
Công ty Serco - Thực hiện Hợp đồng hỗ trợ
NVCInquiry@state.gov
_________________

Phần tiếp theo bên dưới đó "... This email is Sensitive but Unclassified... ", mang yếu tố văn bản pháp quy, không ảnh hưởng trực tiếp đối với hồ sơ của bạn. Xin được diễn giải một lần cho bạn có dịp tham khảo:

Email này chứa đựng những thông tin nhạy cảm nhưng không cần bảo mật - Sensitive but unclassified (SBU) information - dựa trên những định nghĩa đã được cung cấp trong Cẩm Nang Đối Ngoại, cuốn 12, mục 540 (U.S. Department of State Foreign Affairs Manual Volume 12- Diplomatic Security) ------> http://www.state.gov/documents/organizat…
Tất cả những tin tức trong việc chuyển giao thông tin này liên quan đến việc cấp phát hoặc từ chối chiếu khán, hay cho phép nhập cảnh Hoa kỳ đều phải được xem là riêng tư, theo mục số 222(j) của Đạo Luật Di Trú và Quốc Tịch, đề mục 8 Luật Hoa kỳ, tiểu mục 1202 (the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Việc truy cập và sử dụng những thông tin này đều phải mang một mục đích duy nhất là hình thành, sửa đổi, cho phép hoặc cũng cố luật pháp về di dân, quốc tịch, và những luật khác của Hiệp Chủng Quốc dưới Bộ Luật Di Trú mục 222(k), cùng với những hướng dẫn cụ thể trong Cẩm Nang Đối Ngoại. Nếu như việc bạn nhận được những thông tin này do sự nhầm lẫn, xin đừng xem xét, đừng chuyển tiếp, công bố, phổ biến, sử dụng, hoặc có bất cứ hành động nào dựa trên sự tin tưởng vào thông tin này, và liên hệ với người gửi càng sớm càng tốt.
______________
Nguồn: Anh Tran.P YH&HD