em muốn biết hồ sơ của gia đình em hoàn tất chưa và khi nào thì gia đình em mới đựơc PV.
receipt number : SRC-02-063-50373
received date : december 19, 2001
notice date: november 18,2008
priority date: december 17, 2001
em ko biết case number la nhiêu nữa. anh chị xem giúp hồ sơ giùm em nha