Dear Sir/Madam:
This letter contains instructions for processing the immigrant visa case of ......... We have
received all necessary Immigrant Visa fees for this case.
Each traveling applicant must now complete Applicant Document Processing. Please go to the Department of
State website at the following address: www.ImmigrantVisas.state.gov. Click on the Applicant Document
Processing link and follow the instructions.
Please pay close attention to the requirements for police certificates found on the referenced web pages. In some
cases, there may be specific Police Certificate Request forms that must be submitted in order to properly request
and obtain the applicable Police Certificate(s) based on your residence history.
As part of the Applicant Document Process, each traveling applicant will be required to return a DS-230,
Application for Immigrant Visa, to the National Visa Center at the following address.
You MUST RETURN THIS PAGE along with the requested documents to:
National Visa Center
ATTN: CMR
31 Rochester Avenue, Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2909
To avoid processing delays when returning documents to the National Visa Center:
* Write the applicant's case number in the upper right-hand corner of ALL documents
* DO NOT attach documents for other cases to this page
* DO NOT send information for other cases in the same envelope without attaching the NVC's letter to the
front of each case's documents

FOR FAMILY-BASED IMMIGRANT VISAS: If this is a family-based visa case, then the petitioner, , should pay the Affidavit of Support (I-864) Fee and complete an Affidavit of Support (I-864)
form.
**
**
Questions
If you have specific questions about a case, please contact the NVC.
E-mail The NVC's e-mail address is nvcinquiry@state.gov.
In order to ensure a prompt response:
* The Subject Line of the e-mail should be the relevant NVC Case Number.
* Provide the applicant's name and date of birth and the petitioner's name and date of
birth.
* If applicable, the name of the law office requesting the information.
* If the petition is employment-based, include the company/organizational
name.
* Reference only one case per e-mail.
24 Hour An automated recorded message system is available twenty-four hours a day,
Information seven days a week to answer case status inquiries (603 334-0700).
Note: This service requires the use of a touch-tone telephone.
Operator Telephone operators are available to respond to inquiries Monday through
Friday
Assistance from 7:30 AM to 12:00 AM (EST); (603 334-0700).
Note: This service requires the use of a touch-tone telephone.
Mail National Visa Center
Attn: WC
31 Rochester Avenue, Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2909
When contacting the National Visa Center about a case, always include the following information:
Name of Visa Applicant:
Name of Petitioner:
Case Number:
Foreign State Chargeability:
Sincerely,
Director
National Visa Center
If a period of one year passes without contacting the NVC (by e-mail, telephone, or mail), all submitted fees and
documents will expire. Upon expiration, the fees and documents would need to be resubmitted in in order to
continue the immigration process.
Thưa Ông / Bà:

Lá thư này bao gồm những hướng dẫn về tiến trình giải quyết việc xin chiếu khán di dân cho________________.
Chúng tôi đã nhận được đầy đủ lệ phí chiếu khán di dân cho trường hợp này. Giờ đây, tất cả các đương đơn đi cùng phải hoàn tất các tiến trình thủ tục giấy tờ. Xin vui lòng ghé qua trang nhà của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tại địa chỉ sau: http://www.ImmigrantVisas.state.gov . Nhấp vào đường dẫn "Applicant Document Processing" và làm theo các hướng dẫn. Xin hãy đặc biệt chú ý đối với những yêu cầu về các lý lịch tư pháp qua các đường dẫn liên kết. Trong một vài trường hợp, bạn sẽ phải đệ trình những mẫu đơn tư pháp chi tiết hoặc cụ thể hơn theo yêu cầu của Sở Tư pháp, mới có thể được cấp bản lý lịch tư pháp dựa trên quá trình cư trú của bạn.
Như một phần của tiến trình thủ tục giấy tờ, mỗi một đương đơn đi cùng được yêu cầu phải nộp lại mẫu đơn DS-230 - Đơn xin chiếu khán di dân - cho Trung tâm Chiếu khán Quốc gia tại địa chỉ sau:

Bạn PHẢI GỬI TRẢ LẠI TRANG NÀY cùng với các giấy tờ, văn kiện được yêu cầu về:

National Visa Center
ATTN: CMR
31 Rochester Avenue, Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2909

Để tránh các tình trạng thủ tục tiến hành bị trì hoãn, khi gửi lại các văn kiện, giấy tờ cho Trung tâm chiếu khán quốc gia, xin vui lòng:

* Viết số hồ sơ của đương đơn ở phía góc trên bên phải của tất cả các văn kiện, giấy tờ.

* KHÔNG đính kèm giấy tờ của các hồ sơ khác vào trang này.

* KHÔNG gửi thông tin của các hồ sơ khác trong cùng một phong bì mà không đính kèm thư của NVC ở trước tập hồ sơ của mỗi hồ sơ.


ĐỐI VỚI CÁC CHIẾU KHÁN DI DÂN GIA ĐÌNH: Nếu đây là một hồ sơ chiếu khán trên căn bản gia đình, thì người bảo lãnh phải trả lệ phí cứu xét Đơn xin bảo trợ tài chánh (I-864) và hoàn tất mẫu đơn I-864 này.

CÂU HỎI:

Nếu bạn có những thắc mắc liên quan đến hồ sơ, xin hãy liên lạc với Trung tâm Chiêu khán quốc gia (NVC).
Địa chỉ email của NVC là: nvcinquiry@state.gov
Để bảo đảm có được câu trả lời đúng:

* Trên hàng kẻ Tiêu đề của email gửi đi, nên ghi số hồ sơ NVC liên đới.

* Cung cấp đầy đủ tên, họ và ngày tháng năm sinh của cả Người được bảo lãnh và Người bảo lãnh.

* Nếu có, xin ghi tên của văn phòng Luật (đại diện) yêu cầu cung cấp thông tin.

* Nếu đơn bảo trợ dựa trên căn bản công việc làm, xin cung cấp tên Công ty, Tổ chức, Nghiệp đoàn.

* Chỉ tham khảo một trường hợp, hay một hồ sơ cho mỗi email gửi cho chúng tôi.


Hệ thống trả lời điện thoại tự động 24/24 tại số 603-334-0700
(sử dụng cho điện thoại bấm số mà thôi).

Tổng đài viên - Từ thứ Hai - thứ Sáu : 7g sáng- 12g trưa (giờ miền đông): 603-334-0700
(sử dụng cho điện thoại bấm số mà thôi).

Thư tín:
National Visa Center
ATTN: CMR
31 Rochester Avenue, Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2909

Khi liên lạc với Trung tâm chiếu khán quốc gia về một hồ sơ, xin luôn luôn bao gồm, hoặc sẵn sàng cung cấp những thông tin sau:
Tên Họ người xin Chiếu khán:
Tên Họ người bảo lãnh:
Số Hồ sơ:
Quốc gia mà chiếu khán được dành để cấp cho:

Trân trọng,

Giám Đốc
Trung tâm Chiếu khán Quốc gia

Nếu quá thời gian một năm trở đi mà không liên lạc với NVC (bằng e-mail, điện thoại, hoặc email), tất cả lệ phí và tài liệu đã nộp sẽ hết hạn. Khi hết hạn, lệ phí và các văn bản sẽ cần phải được gửi lại nếu muốn các tiến trình thủ tục di trú được tiếp tục cứu xét.


Nguồn: Tran,P YHĐ