check dùm mình mã hồ sơ này nhé !

Case Number: HCM2005709069

ngày ưu tiên : 21/06/2001

Ngày chấp nhận: 03/09/2010

thanks ......!