chào các Anh Chi ! Xin cac' Anh Chi huong dan cho em cách kiem tra xem ho so cua mình da ve den Tong Lanh Su Hoa Ky tai Viet Nam vào ngày nào - De em theo doi duoc ho so và thoi gian cho ngày phong vân' cua mình , ( em xin loi ,em su dung bang Ipad nên chua hoc. duoc cách su dung dâu' , nên pham. nôi. quy , sau bài này em se mày mò hoc. cách bo dâu' cho dung' ) Xin cám on Anh Chi that nhieu.