Xin giúp kiểm tra dùm hồ sơ: WAC 0202955111
approved 31/8/2005.

Xin xem dùm số CAS là bao nhiêu và tình trạng giải quyết ?
Rất cám ơn