Case Number HCM2009654014
Receipt Number LIN - 02 -183 50853
Receipt date May 11, 2002
Xin vui lòng check giúp hồ sơ này duyệt đến đâu và có thiếu xót gì không? Thời gian nào sẽ có giấy gọi phỏng vấn? Xin cảm ơn