Mẫu hình ảnh của Form I-797

Chú ý:

Số biên nhận hay số hồ sơ ở Sở Nhập tịch và Di trú bắt đầu bằng 3 chữ EAC, LIN, SRC hay WAC.

EAC là Vermont Service Center.

LIN là Nebraska Service Center.

SRC là Texas Service Center.

WAC là California Service Center.


Các bạn có thể xem mẫu ở dưới và có thể biết được ngày chấp thuậnngày ưu tiên của mình rồi đó !