Mình đã được đóng tiền và gửi hồ sơ cho NVC .Tên NBL Nguyen Minh Sy NĐBL Huynh Ba Thi Case Number :HCM 2011645054 .PD Jan 03 /2011 .Kính nhờ Ban điều hành hỏi dùm mình xem hồ sơ hiện tại đã được complete chưa và nếu chưa thì mình sẽ còn phải tiến hành các thủ tục gì nữa.Cảm ơn thật nhiều và mong được sự giúp đỡ hồi đáp.