Beginning in the 2012-2013 aid year, a change to the law affecting the Federal Pell Grant program will go into effect. If a student has received a Pell Grant for 12 semesters (typically 6 years or 600%) as a full-time student (or the equivalent), he/she has reached their lifetime eligibility for Pell and is no longer eligible to receive future disbursements of this grant.
Tóm gọn là FA (Pell Grant) mới chỉ cho tiền tối đa là 6 năm x 12 credits/năm (hay $5550 x 6) bất kể học ngành nghề gì.
Bên cạnh đó thì tuỳ từng bang còn có giới hạn như 150% số credits của ngành mình học. Ví dụ học lấy bằng AAS 2 năm (60-70 credits) thì FA chỉ cho tiền ~100 credits. Vượt qua giới hạn đó thì nó ko cho nữa. Giới hạn đó để hạn chế các trường hợp của các bạn học được 2 năm cái đổi ý, chuyển ngành khác học. Khi đó sẽ học quá 150% số credits của ngành mình chọn, thì mình tự lo. Các lớp ESL có credits (FA cho tiền) cũng bị tính vào số credits ở trên. => Học ngành AAS 2 năm, mà học ESL 2 năm thì nên tính lại ^^