Khi điền đơn I-130 bảo lãnh cho vợ hoặc chồng, bạn nhớ những điều sau đây :
* Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi *Not Applicable* hay *NA*.
* Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
* Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. Ngày 20 tháng 3 năm 2006 thì phải ghi là 03/20/2006.
* Nộp một mẫu đơn G-325A cho bạn và một mẫu đơn G-325A cho người hôn phối.
* Mẫu đơn G-325A của bạn thì bạn ký tên và mẫu đơn G-325A của người hôn phối thì người hôn phối ký tên.

*Những giấy tờ phụ mà bạn gửi kèm theo mẫu I-130:*
USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.

Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

* Giấy chứng nhận quốc tịch hay bản sao hai mặt của thẻ xanh.
* Giấy khai sanh của người hôn phối. Bạn có thể nộp kèm giấy khai sanh của bạn mặc dù họ không đòi hỏi.
* Giấy đăng ký kết hôn.
* Giấy chứng nhận ly hôn hay giấy chứng tử (nếu bạn đã có một đời vợ hay một đời chồng trước).
* Hai tấm hình màu khổ chụp hộ chiếu: một tấm cho bạn và một tấm cho người hôn phối.
* Chứng từ về quan hệ giữa hai người. Bạn nên nộp một tờ tường trình quan hệ trong đó bạn khai hoàn cảnh, môi trường và thời gian bạn quen biết với người hôn phối và kể lại một vài biến cố quan trọng trong quan hệ giữa hai người. Tờ tường trình đó nên kèm theo hình ảnh chụp chung hai người ở những thời điểm khác nhau trong thời gian quan hệ giữa hai người.
* Lệ phí. Về lệ phí, bạn nên vào trang Web "bảng lệ phí này":http://www.uscis.gov/portal/site/usc...0045f3d6a1RCRD của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.

Hùng Việt