Số Hồ sơ: HCM2011722030
PA Name: BÍCH LIÊN THỊ ĐẶNG
Loại Visa: F4 – BROTHERS AND SISTERS OF U.S. CITIZENS
Ngày ưu tiên: 05NOV2009