Chào các ace XNC!

Qwerty hiện có một số thắc mắc về việc thử DNA của mình, mình đã nhận được thư mời hẹn lấy mẫu DNA vào ngày 20/6 và thêm một thư bảo mình phải bổ sung các thông tin họ tên + số CMND or Hộ Chiếu + ngày hẹn gửi đến mail hcmcDNAinfo@state.gov trước ngày 18/6 thì họ mới lấy mẫu cho mình. Mong ace cho biết mẫu thư gửi mail như thế nào và làm sao để biết họ đã cập nhật thông tin trên cho HS của mình.

Cám ơn ace giúp đỡ!
Thân