Gia đình em có nhận được giấy báo phía Mỹ gửi về như sau:

Case Number: HCM2005605030
Petitioner's Name: NGUYEN,NHO NGOC
Beneficiary's Name: LE,BICH NGOC
Preference Category: F3 - MARIED SONS & DAUGHTERS OF U.S. CITIZENS
Priority Date: 21JUN2002
Foreign State Chargeability: VIETNAM
U.S. Embassy/Consulate: HO CHI MINH CITY

Xin cho em biết tình trạng hồ sơ của gia đình em như thế nào.
(HS gia đình em đã đóng xong Visa và người bảo trợ tài chánh hoàn tất)
em xin cảm ơn rất nhiều