Nhờ anh chi trong XNC kiểm tra giúp em hồ sơ Wac 1190568001 đã approve ngày 19/4/2012 có case number chưa ?
cảm on anh chi nhiều