em thuộc diện F2A nhờ ACE trong diễn đàn kiểm tra dùm case number là nhiêu và tình trạng Hồ Sơ đến đâu.
WAC_1290026932
Pd: October 17, 2011
Rất mong được sự giúp đỡ ! cám ơn ACE trong diễn đàn rất nhiều.