Case number: HCM2009530072
Ngày ưu tiên: 10/4/2002
Ngày chấp thuận:
nội dung câu hỏi: tôi có ngày ưu tiên là ngày 10/4/2002 vậy khi nào thì tôi được biết lịch hẹn phỏng vấn của tôi là ngày nào?
mẫu I 864 tôi đã có sẽ mang theo khi đi phỏng vấn hay phải nộp vào cơ quan nào?
nếu hồ sơ của chúng tôi có phải bổ sung thêm bất cứ giấy tờ gì xin cho chúng tôi biết!
Cám ơn!