kiểm tra giúp mình HS MS: HCM2006694034 SAO ĐẾN GIỜ MÌNH CHƯA NHẬN THÔNG BÁO GÌ CẢ ?