xin anh/chị kiểm tra giùm em hồ sơ HCM2005673180
Nộp hồ sơ năm 2002 đến giờ vẫn chưa có kết quả.
Phiền anh chị check dùm hồ sơ đã đi đến đâu và hoàn tất chưa. Cám ơn rất nhiều.