Hungviet 11 Sep 2007, 15:41
Nếu các bạn ở Úc và muốn về Việt Nam kết hôn thì trước tiên, các bạn phải nói người yêu của các bạn đến Sở tư pháp nơi đăng ký thường trú mua bộ hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài gởi qua cho các bạn.

Trong thời gian chờ đợi thư gửi qua thì các bạn đi xin tờ chứng nhận độc thân và đi khám sức khỏe tâm thần. Hai việc này có thể làm cùng lúc.

Muốn xin tờ chứng nhận độc thân, các bạn có thể vào trang Web của các văn phòng hộ tịch Biths, Deaths and Marriages sau đây tùy theo các bạn ở nơi nào trong nước Úc. Tờ chứng nhận độc thân này bên Úc gọi là Certificate of No Record, Letter of No Impediment, No Record Result hay Single Status Certificate.

New South Wales (http://www.bdm.nsw.gov.au/)
Northern Territory (http://www.bdm.nt.gov.au)
Queensland (http://www.justice.qld.gov.au/bdm/home.htm)
South Australia (http://www.ocba.sa.gov.au/bdm)
Tasmania (http://www.justice.tas.gov.au/bdm)
Victoria (http://www.justice.vic.gov.au)
Western Australia (http://www.justice.wa.gov.au/B/birthsde ... iages.aspx)

Nếu các bạn bấm vào Marriage hay Overseas Marriage, nó sẽ dẫn các bạn đến các trang liên quan đến thủ tục xin giấy chứng nhận độc thân.

Lệ phí xin giấy chứng nhận độc thân thay đổi tùy theo nơi.

Riêng về vấn đề khám sức khỏe tâm thần, khi các bạn đến gặp bác sĩ thì các bạn có thể cầm theo tờ kết quả khám sức khỏe tâm thần tiền hôn nhân mà các bạn có thể tải xuống từ trang Web http://www.vietnamembassy-usa.org của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Các bạn phải có phần mềm Acrobat Reader mới mở được đa số tài liệu ở các trang Web của chính phủ Úc hay của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phần mềm Acrobat Reader có thể tảI xuống máy miễn phí ở trang Web http://www.adobe.com.

Nếu các bạn không có thời gian về Việt Nam quá một tháng thì các bạn nên làm thêm tờ ủy quyền theo mẫu dưới đây:

_______________________________________________________________________

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Independence – Freedom – Happiness
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
_________________________________

POWER OF ATTORNEY
GIẤY ỦY QUYỀN


I, the undersigned, : VÔ DANH
Tôi ký tên dưới đây là Vô Danh
Date of birth : January 1, 1965
Ngày sanh Ngày 1 tháng 1 năm 1965
Place of birth : Saigon, Vietnam
Nơi sanh Saigon, Việt Nam
Passport number : JK407217
Mang hộ chiếu số JK407217
Permanent address : 200 Broadway Avenue – West Beach, South Australia 5024
Thường trú 200 Broadway Avenue – West Beach, South Australia 5024
Hereby request permission to be absent for reason of work in submitting my Làm đơn này xin được phép vắng mặt vì lý do bận việc làm khi nộp hồ sơ xin kết hôn và ủy quyền cho
application for marriage registration and entrust

Full name : VO THI DANH
Họ và tên Vô Thị Danh
Date of birth : April 30, 1975
Ngày sanh Ngày 30 tháng 4 năm 1975
Place of birth : Long An, Vietnam
Nơi sanh Long An, Việt Nam
ID Card number : 335130847
Số chứng minh nhân dân 335130847
Place of issue: Public Security Department in Ho Chi Minh City
Nơi cấp Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Permanent address : 210/2 Nguyen Kiem, Phuong 3, Quan Phu Nhuan, Ho Chi Minh City
Thường trú 210/2 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh


To act on my behalf in completing all the procedures concerning marriage
Thay tôi để làm các thủ tục đăng ký kết hôn và nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ
registration and in submitting the application package for marriage at the Justice Department in Ho Chi Minh City.
Chí Minh.


I am sole and fully responsible before the law for the present power of attorney.
Tôi xin hoàn toàn chịu tr1ch nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này.

In West Beach, on this 4th day of September, 2007
Làm tại West Beach, ngày 4 tháng 9 năm 2007
______________________________________________________
VO DANH
Vô DanhSolemnly declared before me in West Beach,
Tuyên thệ trước mặt tôi tại West Beach, ngày
on this 4th day of September, 2007
ngày 4 tháng 9 năm 2007
_____________________________________
Commissioner for Affidavits (Công chứng viên)

_______________________________________________________________________

Sau khi soạn xong giấy ủy quyền theo mẫu ở trên, các bạn cầm đến trước mặt một người công chứng viên (Notary Public, Justice of the Peace hay Commissioner for Affidavits) để tuyên thệ và ký tên trước mặt họ. Lúc đến gặp người công chứng viên, bạn nên cầm theo bản sao của hộ chiếu và bản sao của giấy ly hôn hay giấy khai tử (đối với các bạn đã trải qua một đời vợ hay một đời chồng) để nhờ họ đóng dấu công chứng.

Riêng về giấy ly hôn hay giấy khai tử, nếu các bạn có bản chánh do văn phòng hộ tịch Births, Deaths and Marriages của tiểu bang cấp thì các bạn không cần phải nhờ công chứng viên đóng dấu sao y bản chánh.

Tờ chứng nhận độc thân vì do các văn phòng hộ tịch Births, Deaths and Marriages của tểu bang cấp nên cũng không cần phải có dấu đóng của người công chứng viên.

Theo hướng dẫn của trang Web http://www.smartraveller.gov.au/authen.html thì tờ kết quả khám bệnh cũng không cần phải đóng dấu công chứng vì giấy chứng nhận sức khỏe là một văn kiện của chính phủ. Theo ý tôi thì nếu tờ kết quả khám bệnh tâm thần có dấu của nhà thương thì không cần phải có dấu công chứng. Còn nếu tờ kết quả khám bệnh tâm thần chỉ có chữ ký của bác sĩ thì cần phải có dấu đóng của công chứng viên.

Muốn tìm một người công chứng viên gần nơi các bạn ở thì các bạn vào trang Web http://www.notarylocator.com.au (Notary Public) hay http://www.australia.gov.au/Justices_of_the_Peace (Justice of the Peace).

Giai đoạn kế tiếp là các bạn gửi tất cả giấy tờ, ngoại trừ tờ khai đăng ký kết hôn, cho Bộ Ngoại giao Úc hay để xin đóng dấu xác nhận.

Các bạn có thể vào trang Web http://www.smartraveller.gov.au/authen.html để lấy địa chỉ của Bộ Ngoại Giao Úc hay của văn phòng Bộ Ngoại Giao tiểu bang hay lãnh thổ.

Khi Bộ Ngoại Giao Úc gửi trở lại giấy tờ cho các bạn, các bạn lại gởi tất cả giấy tờ đó đi cho Đại sứ quán Việt Nam hay Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc để dịch sang tiếng Việt và đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự.

Địa chỉ của Đại sứ quán Việt Nam tại Úc là:

6 Timbarra Crescent, O'Malley, ACT, 2606, Australia
Phone: 61 - 2 - 62866059; 62901556 Fax: 61 - 2 - 62864534
Email : vembassy@webone.com.au
Website : www.vietnamembassy.org.au

Địa chỉ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc là:

Suite 205, Level 2, Edgecliff Centre
Telephone: (02) 9327 1912
Fax: (02) 9328 1653

Khi các bạn nhận được giấy tờ do Đại sứ quán Việt Nam gởi trở lại cho các bạn thì các bạn lại gửi về Việt Nam. Lần này thì kèm theo tờ khai đăng ký kết hôn mà các bạn đã điền phần của các bạn. Các bạn nên gửi thư về Việt Nam bằng dịch vụ DHL. Bạn có thể tìm thấy số điện thoại của DHL ỏ trang Web http://www.dhl.com.au/publish/au/en.high.html.

Khi giấy tờ trên đường về Việt Nam thì người yêu của các bạn đi làm tờ cam đoan độc thân và đi khám bệnh tâm thần ở nhà thương tâm thần.

Khi người yêu của các bạn nhận được giấy tờ do bạn gởi về thì cô ấy điền phần của cô ấy trên tờ khai đăng ký kết hôn và ký tên. Sau cùng, cô ta nhập tất cả giấy tờ lại và đem đến Sở tư pháp nơi cô ấy đăng ký thường trú để nộp.

Sau khi nhận giấy tờ, sở tư pháp sẽ hẹn phỏng vấn trong vòng 20 ngày. Ngày phỏng vấn thì hai người phải có mặt. Sau khi phỏng vấn xong, khoảng từ 7 ngày đến 10 ngày, các bạn sẽ nhận được giấy kết hôn.