Da xin chao` cã nha`, xin cho em hõi tu` thơi`gian bỗ tuc' Timeline hôm August 21,2012 đên' giơ` vẫn chưa thây' tin tưc' gi` tư` So Di Tru Vn,nha` em đi theo diên Hôn Phu Hôn Thê ah. Xin cam ơn.