Bạn có thể xem tại http://xuatnhapcanh.com/forum/conten...m-xúc-offline