Em la người mới chưa biết gì hết, các anh chị ACE kiểm tra dùm hồ sơ của em với. số hồ sơ WAC05-017-52830 năm 2004. tiến trình hồ sơ tới đâu rồi. em chân thành cảm ơn