Kính gởi Quí Cha, Quí Sơ và các Anh Chị Em trong Cộng Đoàn Công Giáo,
Con từ Việt Nam mới tới Austin, Texas. Con muốn biết về dòng Nữ tu Chúa Quan Phòng ở Hoa Kỳ nói chung và Austin, Texas nói riêng.
Nhờ Quí Cha, Quí Sơ và các Anh Chị Em trong Cộng Đoàn Công Giáo hướng dẫn.
Con xin cám ơn.