Theo đánh giá của CareerBliss, đây là những nơi dân Mỹ ít muốn đến làm việc nhất...Boulder, ColoradoĐiểm tổng thể: 3,45

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,58

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,36

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,81

Điểm cho những người làm việc cùng: 3,90

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,42

Điểm cho khu vực làm việc: 3,41

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,29

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,44

Điểm cho cách thức làm việc: 3,66

Điểm cho công việc của nhân sự: 3,67Reno, Nevada


Điểm tổng thể: 3,61

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,73

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,37

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,06

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,05

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,71

Điểm cho khu vực làm việc: 3,58

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,40

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,55

Điểm cho cách thức làm việc: 3,78

Điểm cho công việc của nhân sự: 3,85

Wichita, KansasĐiểm tổng thể: 3,65

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,93

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,47

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,93

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,15

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 4,04

Điểm cho khu vực làm việc: 3,64

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,10

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,49

Điểm cho cách thức làm việc: 3,77

Điểm cho công việc của nhân sự: 4,00

Fresno, CaliforniaĐiểm tổng thể: 3,69

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,66

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,52

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,13

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,04

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,72

Điểm cho khu vực làm việc: 3,80

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,54

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,69

Điểm cho cách thức làm việc: 3,79

Điểm cho công việc của nhân sự: 3,96

Little Rock, ArkansasĐiểm tổng thể: 3,70

Điểm cho công ty đang làm việc: 4,03

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,49

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,98

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,12

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,80

Điểm cho khu vực làm việc: 3,80

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,44

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,60

Điểm cho cách thức làm việc: 3,80

Điểm cho công việc của nhân sự: 4,00

Cleveland, OhioĐiểm tổng thể: 3,71

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,91

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,57

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,96

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,17

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,94

Điểm cho khu vực làm việc: 3,71

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,35

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,57

Điểm cho cách thức làm việc: 3,99

Điểm cho công việc của nhân sự: 3,97

El Paso, TexasĐiểm tổng thể: 3,73

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,84

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,48

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,03

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,13

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,94

Điểm cho khu vực làm việc: 3,80

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,48

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,73

Điểm cho cách thức làm việc: 3,96

Điểm cho công việc của nhân sự: 3,90

Stockton, CaliforniaĐiểm tổng thể: 3,73

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,94

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,51

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,04

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,18

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,82

Điểm cho khu vực làm việc: 3,81

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,40

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,68

Điểm cho cách thức làm việc: 3,90

Điểm cho công việc của nhân sự: 4,0

Allentown, PennsylvaniaĐiểm tổng thể: 3,73

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,91

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,63

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,11

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,00

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,81

Điểm cho khu vực làm việc: 3,74

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,58

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,64

Điểm cho cách thức làm việc: 4,04

Điểm cho công việc của nhân sự: 3,90

Milwaukee, WisconsinĐiểm tổng thể: 3,74

Điểm cho công ty đang làm việc: 3,94

Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,50

Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,21

Điểm cho những người làm việc cùng: 4,06

Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,90

Điểm cho khu vực làm việc: 3,74

Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,50

Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,65

Điểm cho cách thức làm việc: 3,91

Điểm cho công việc của nhân sự: 4,03

Lưu ý: Đây không phải là danh sách những thành phố ít người muốn đến ở nhất. Các tiêu chí trong bài được tính trên thang điểm 5.

Theo Vneconomy