Hungviet 12 Dec 2007, 12:40
Bạn chỉ có thể theo dõi hồ sơ trên mạng khi hồ sơ còn ở Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Để biết tình trạng hồ sơ của mình trên mạng, bạn có 2 cách :

Cách thứ nhất là bạn vào trang Web http://www.uscis.gov/portal/site/uscis của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Bạn sẽ thấy ỡ góc bên phải phía dưới có Check Case Status. Ngay dưới Check Case Status có một ô hình chữ nhật trong đó có ghi Enter Case Number Here. Bạn vào số biên nhận hồ sơ ở trong ô đó. Số này bắt đầu bằng 3 chữ EAC, WAC, LIN hay SRC. Bỏ qua dầu gạch nối "-" khi vào số hồ sơ.

Cách thứ hai là bạn cũng vào trang Web http://www.uscis.gov/portal/site/uscis của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Sau đó, bạn bấm My case is pending ở góc bên phải phía trên cao. Khi trang Web chuyển qua trang Case Services While Your Case is Pending with USCIS thì bạn lại bấm chọn Processing Times and Case Status. Khi trang Web đổi qua trang Processing Times and Case Status thì bạn lại bấm chọn Case Status Online ở góc bên phải phía trên cao. Khi trang Web Case Status Service Online hiện ra thì bạn bấm chọn online ở hàng:

"Finding the Status of Your Case
If you have an application receipt number, you can check the status of your case online ."

Sau đó bạn vào số biên nhận hồ sơ (Application Receipt Number). Số này bắt đầu bằng 3 chữ EAC, WAC, LIN hay SRC. Bỏ qua dầu gạch nối "-" khi vào số hồ sơ.

Sau cùng, bạn có thể tạo một tài khoản (account) để Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) gởi email thông báo cho bạn mỗi khi hồ sơ của bạn có những biến chuyển mới.