Gia đình mình có 4 bốn người định mang theo 100 kg sách(trong đó có 50kg sách photo và 50kg sách NXB) dùng để tham khảo được chia điều và đóng gói trong 5 thùng 20 kg. Cho mình hỏi liệu em có gặp vấn để gì ở hải quan không? Xin cảm ơn