Cho em hỏi là khi khai thuế chỉ dựa vào income của người vợ thì điền 3 năm thuế trong I864 như thế nào ? Em được biết là dựa vào income của W2 nhưng không biết số liệu nào là income trong W2 ? Xin anh chî XNC hướng dẫn . Cảm ơn.