yahoo của chú vha08 là.....vha08 chứ gì @@. Bạn trả lời như vậy là biết bạn chưa dợt pv với chú rồi