Cha cho phép sự tốt lành và sự dữ lớn lên chung với nhau, để khi chúng mọc lên, khi chúng trưởng thành chúng có thể được nhổ lên mà không có vấn đề gì cả. Các con thân mến, thời gian ấy đã đến, thời gian lúa mì và cỏ đã trưởng thành, và sẵn sàng cho mùa gặt, cỏ dại để chúng được ném vào lửa đời đời, và lúa mì, cũng sẽ được cắt để cất giữ trên Thiên Ðàng.
Các con thân mến, Cha nói với các con điều này, để các con sẽ không ngạc nhiên, khi các con thấy tất cả những việc này xảy ra trong Giáo Hội. Các con có thể thấy Giáo Hội có nhiều sự dữ. Và đó là những hạt giống mà Ma Quy gieo, và chúng đã sinh sôi nẩy nở, bởi vì có thời gian, chúng đã trổ hoa, và cho quả. Và vì thế các con thấy Giáo Hội như vậy, bởi vì cỏ dại đang làm lúa chết ngạt, chúng đang làm lúa chết ngạt.

Nhiều, nhiều con cái Cha không muốn hiểu rằng có sự dữ trong Giáo Hội, bởi vì chúng được gieo bởi Ma Quỷ. Và những gì các con thấy ngày hôm nay là cỏ dại đã trổ hoa, và cho quả. Và chúng thịnh hành như các con biết, và làm hại cho các con của Cha nhiều. Chúng là những kẻ có những giáo lý sai lạc. Và đây là điều các con phải hiểu, để Ma Quỷ không lừa dối các con được.

Trong Giáo Hội của Cha, qua nhiều thời đại, luôn luôn có sự tốt lành lẫn sự dữ, bởi vì Cha đã gieo giống tốt, Cha gieo lúa mì; Nhưng Ma Quỷ, vì sự bất cẩn của các con, đã gieo cỏ dại, gieo sự dữ. Và cỏ dại là những người làm hại các con của Cha qua Giáo Hội.

Các con biết rằng, qua lịch sử, qua nhiều thời đại, điều này ở ngay trước mắt thế giới. Các con có thể thấy rằng quả của cỏ dại nay có thể nhìn thấy được, bởi vì cỏ dại đã trổ hoa, và đang phát tán trên toàn thế giới.
Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, Cha nói với các con sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật. Và các con phải biết sự thật, và đừng đau khổ, bởi vì sự thật là cỏ dại đã trổ hoa, và đang làm lúa mì chết ngạt.
Lúa mì là những người có Giáo Lý chân thật của Cha, và theo Cha, theo Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật. Nhưng một số người, mặc dù là lúa mì, họ không muốn chấp nhận bằng chứng rằng có sự dữ trong Giáo Hội. Họ không muốn hiểu rằng có cỏ dại trong Giáo Hội, có sự dữ. Và họ không muốn bảo vệ Giáo Lý của Cha. Họ sợ, họ nhút nhát, bởi vì họ không nói thật.

Các con thân mến, Cha nói với các con điều này, để các con có thể hiểu, và không ngạc nhiên vì lời Cha. Cha nói rằng Cha sẽ ở với Giáo Hội, với Giáo Hội của Cha, với Giáo Hội thật. Và nơi nào cha ở, thì có Giáo Hội, Giáo Hội mà Cha bảo vệ, giúp đỡ, để cỏ dại sẽ không đến với chất độc nham hiểm của nó.

Cha muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, rằng cỏ dại là một cây có chất độc, và tất cả những ai ăn loại cây này sẽ chết. Lúa mì, như các con biết, là một cây cho con người chất bổ dưỡng, nuôi dưỡng các con. Nhưng cỏ dại là một cây độc, các con thân mến, và tất cả những ai ăn cây này sẽ chết, bởi vì chất độc của nó, và chất độc của nó tai ác. Và vì thế, các con thân mến, tất cả những ai là cỏ dại thì làm nhiểm độc tâm hồn và linh hồn các con của Cha, và lấy đi nơi họ Giáo Lý thật của Cha, lấy đi khỏi họ Thiên Chúa thật. Và vì thế, các con thân mến, các con phải cảnh giác, và mở to mắt, mở to mắt, để các con có thể phân biệt ai là lúa mì, và ai là cỏ dại trong Giáo Hội, để cỏ dại không thể làm cho các con nhiễm chất độc của nó.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này rõ ràng. Các con phải hiểu rằng trong Giáo Hội có cỏ dại, và những cỏ dại này đang làm cho lúc mì chết ngạt. Và chúng bị chết ngạt, bởi vì cỏ dại đã lớn lên, trổ hoa, và cho quả. Lúa mì cũng cho hạt. Bởi vì đây là thời gian mùa gặt đang đến.

Từ ban đầu, cỏ dại không thể được cắt, bởi vì nguy cơ lúa mì cũng sẽ bị mất đi. Bây giờ cả hai đã lớn lên, cả hai đã trưởng thành. Cái xấu và cái tốt đều chín mùi để cắt. Và như các con thấy, thời gian đang chỉ định đây là mùa gặt, thời gian mà các Thiên Thần đang chuẩn bị mùa gặt,, chuẩn bị cắt cỏ dại, và ném vào lửa đời đời, và cũng cắt lúa để cất giữ vào Thiên Ðàng.

Vâng, các con thân mến, bây giờ các con có thể thấy điều này trong Giáo Hội, bởi vì thời gian đã chín mùi, bởi vì thời gian đang chỉ định đây là mùa gặt. Cái tốt và cái xấu đã trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành cho mùa gặt.

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, và không kinh ngạc, và nói rằng Giáo Hội, và các con của Cha không sai lầm. Không, các con thân mến, các con phải cảnh giác, và xử dụng ơn phân định, và nhận thức rằng không ai trên trái đất này hoàn hảo cả. Con người là một thụ tạo đối tượng của sự thay đổi, con người là thụ tạo tiến hóa, một thụ tạo thay đổi. Hôm nay nói không, và ngày mai nói có.
Ðiều này biểu thị cho các con rằng con người là một bản thể, là đối tượng của sự thay đổi, phạm sai lầm và phạm lỗi. Và vì thế, các con có thể thấy rằng, nếu một người xấu, nhưng quyết định thay đổi, và trở nên tốt, điều này chỉ định cho các con rằng con người là đối tượng hay thay đổi, bởi vì anh ta đã thay đổi từ xấu sang tốt. Cũng vậy, nếu một người tốt, nhưng vì nhiều ý kiến xấu và gương xấu của người ta làm cho anh ta trở nên xấu, điều này cũng biểu thị một sự thay đổi, rằng anh ta đã lầm, rằng anh ta làm đối tượng phạm lỗi.
Ðây là điều các con phải hiểu, các con thân mến, đó là con người là một thụ tạo đối tượng phạm lỗi, đối tượng thay đổi, và phạm sai lầm. Và vì thế, các con không nên nói rằng: “Ôi! Ðiều này không thể xảy ra, bởi vì Giáo Hội không thể sai lầm được.

Các con thân mến, Cha muốn cảnh cáo các con rằng Giáo Hội không sai lầm, khi nó mang trong mình lời Chúa Thánh Thần. Mặc dầu vậy, tất cả các con của Cha đã bỏ Chúa Thánh Thần và trở nên đối tượng của sự sai lầm.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này, các con phải hiểu nó như vậy, bởi vì Cha không muốn các con nói rằng con người không phạm lỗi. Con người phạm lỗi và sai lầm. Và vì thế, bây giờ các con phải dùng ơn phân định. Hãy xin ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, để trong thời cỏ dại đang sinh sôi nảy nở, chúng đừng đụng chạm tới các con với nọc độc của chúng, và làm nhiễm độc linh hồn và tâm hồn các con.
Các con phải hiểu điều này, các con thân mến, các con phải hiểu rằng có cỏ dại trong Giáo Hội, và cỏ dại đang gây ra nhiều lộn xộn giữa con cái Cha.

Cha muốn các con thật cảnh giác, thật cảnh giác, các con thân mến, thật cảnh giác, để các con hiểu biết ai là lúa mì, và ai là cỏ dại, để các con đừng rơi vào sai lầm. Các con phải mở to mắt, và hiểu điều này, và hiểu rằng cỏ dại độc. Và nếu các con ăn cây này, các con sẽ chết. Và điều đó có thể nói rằng, nếu những người là cỏ dại thuyết phục các con chấp nhận giáo lý mới, và họ lấy đi đức tin thật, tình yêu thật hướng về Chúa kitô, hướng về Chúa thật, họ đang làm cho linh hồn và tâm hồn của các con nhiễm độc. Các con phải cẩn thận, Các con thân mến, thật cẩn thận, bởi vì thời gian đã trưởng thành, và cỏ dại đã trổ hoa, trổ hoa rất nhiều, và chúng đang gây nhiều thiệt hại cho các con Cha và cho toàn thế giới.

Các con phải thật cẩn thận, và hiểu rằng con người là một thụ tạo, là đối tượng thay đổi, và đối tượng phạm lỗi.
Cha hứa sẽ bảo vệ Giáo Hội của Cha, Giáo Hội thật của Cha. Và nơi đâu Cha và Ðức Mẹ ở, đó là Giáo Hội thật.
Các con phải biết điều này để các con đừng phạm sai lầm. Thời giờ đang đến, các con thân mến, khi chiên sẽ được tách rời khỏi dê, để thế giới có thể thấy cái nào tốt, và cái nào xấu. Chiên sẽ nghe tiếng Cha, bởi vì chúng biết Cha, và Cha biết chiên của Cha. Và chúng nghe tiếng Cha, và sẽ biết Giáo Hội ở đâu, Giáo Hội thật của Cha, bởi vì chúng sẽ nghe tiếng Cha. Thời giờ đang đến, các con thân mến, các con sẽ thấy tất cả những việc này, và rồi các con sẽ hiểu rằng có cỏ dại trong Giáo Hội.

Cha muốn các con hiểu điều này, Các con thân mến, hiểu rằng các con phải tự vệ, các con phải chiếm hữu sự thật, yêu mến sự thật, để cỏ dại không thể làm hại các con. Chiên Cha thìbiết tiếng Cha, và Cha biết chiên của Cha. Cha là đường, Cha là Sự Thật, Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng. Các con không được quên điều này, Các con thân mến, các con không được quên điều này.

Cha muốn các con thật cảnh giác, và hiểu rằng cỏ dại đang lan tràn trên khắp thế giới. Bây giờ các con phải hiểu rằng có cỏ dại, và chúng gây tổn thất nặng nề cho các con của Cha.

Những người đã và đang thay đổi Giáo Lý của Cha, những người cho những ý kiến sai lầm đang làm nhiễm độc tâm hồn và linh hồn của các con. Các con phải nhận ra những người này, và đừng để ý đến chất độc của họ.
Tất cả những ai theo cỏ dại sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Và tất cả những ai theo hạt giống tốt, theo lúa mì mà Cha đã trồng trong Giáo Hội, sẽ được cứu.


Trích : https://sites.google.com/site/nhungt...ep-17-giao-hoi